دورزلامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dorzolamide

نام فارسی

دورزلامید

موارد مصرف

دورزولامید به تنهایی یا به‌همراه داروهای مسدد گیرنده بتاآدرنرژیک برای کاهش فشار داخل چشم‌گلوکوم با زاویه باز، گلوکوم پسودواکسفولیاتیو، در بیمارانی که‌مصرف داروهای مسدد گیرنده بتاآدرنرژیک در آنها ممنوع است یا به آنها پاسخ نمی‌دهند، به‌کار می‌رود.

مکانیزم

این دارو با مهار آنزیم انهیدرازکربنیک در چشم و کاهش تولید بی‌کربنات‌در مایع اشکی و نیز آب ترشح شده به‌همراه آن فشار داخل چشم را کاهش می‌دهد.

اثرات جانبی

احساس مزه تلخ، سوزش وخارش چشم، تاری دید، اشک ریزش، التهاب پلک و بافت ملتحمه، سردرد، تهوع، ضعف، ندرتا بثورات جلدی و التهاب عنبیه و عضلات مژگانی از عوارض جانبی این‌دارو هستند.

اشکال دارو

قطره

محل اثر

استازولامید

طبقه بندی

مهارکننده کربنیک آنهیدراز.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷