دکستران

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dextran

نام فارسی

دکستران

موارد مصرف

دکستران در موارد اورژانس در درمان‌شوک‌ (مانند خونریزی و سوختگی) و افت شدید فشارخون، برای افزایش حجم داخل عروقی مصرف‌می‌شود.دکستران همچنین آنتی ترومبوتیک است.

مکانیزم

دکستران پلی ساکارید (متشکل از مولکولهای متعدد گلوکز)افزاینده سریع الاثر حجم پلاسما‌ است . محلول ۱۰% دکستران چهل دارای فشار اسمزی دوبرابر فشار اسمزی پلاسمای هم حجم میباشد. دکستران اثر اسموتیک دارد که مایعات را از فضای بینابینی به داخل عروق کشیده و باعث افزایش حجم خون می‌شود. “دکستران ۴۰” چسبندگی اریتروسیتها را کم کرده و باعث کاهش چگالی خون می‌شود لذا از خطر انعقاد نابجای خون میکاهد و موجب تسهیل گردش خون در عروق کوچک و کاهش مقاومت عروقی میشود.

اثرات جانبی

سردرد، تهوع، استفراغ، کاهش غلظت خون، خونریزی، کهیر، خارش.

اشکال دارو

سرم

محل اثر

شوک‌

طبقه بندی

جانشین شونده پلاسمای خون، پلی ساکارید.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷