دی اتیل کاربامازین

You are here:
  • KB Home
  • د
  • دی اتیل کاربامازین
< Back

نام انگلیسی

Diethylcarbamazine

نام فارسی

دی اتیل کاربامازین

موارد مصرف

کاربرد اصلی این دارو درمان برخی بیماریهای انگلی خاص مانند فیلاریازیس لنفاوی (فیل پایی)میبا‌شد.

مکانیزم

این دارو از طریق مهار متابولیسم اسید آراشیدونیک در درمان نماتودهای ایجادکننده فیلاریازیس لنفاوی (ووشریا بانکروفتی، بروگیا مالائی، لوآلوآ و …) موثر است.

اثرات جانبی

به دلیل داشتن فلزات سمی عوارض زیادی دارد.

محل اثر

فیلاریازیس

طبقه بندی

داروی ضدانگل .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷