دیپی وفرین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dipivefrine

نام فارسی

دیپی وفرین

موارد مصرف

دیپی وفرین برای درمان آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه باز)) استفاده می شود.

مکانیزم

دیپی وفرین باعث کاهش ترشح زلالیه، انقباض عروقی و کاهش فشار اتاق قدامی چشم می گردد.دیپی وفرین یک پیش دارو است و در قرنیه به اپی نفرین تبدیل میشود.

اثرات جانبی

سوزش چشم، تاری دید، سرگیجه، پرخونی چشم

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

گلوکوم

طبقه بندی

سمپاتو میمیتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷