ریواستیگمین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Rivastigmine

نام فارسی

ریواستیگمین

موارد مصرف

ریواستیگمین از داروهایی است که در درمان آلزایمر، دمانس و دمانس ناشی از پارکینسون استفاده می‌شود.

مکانیزم

ریواستیگمین از هیدرولیز استیل کولین به وسیله استیل کولین استراز جلوگیری می‌کند و در نتیجه با افزایش سطح استیل کولین در سیناپس عصبی، انتقال تکان‌های عصبی در محل اتصال عصب – عضله را تسهیل می‌نماید و موجب افزایش سطح استیل کولین مغز میشود.

اثرات جانبی

تهوع و استفراغ

اشکال دارو

قرص و پچ پوستی

محل اثر

آلزایمر

فیزوستیگمین

طبقه بندی

داروهای کولینرژیک و پاراسمپاتومیمتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷