زغال فعال یا شارکو

You are here:
  • KB Home
  • ز
  • زغال فعال یا شارکو
< Back

نام انگلیسی

Activated charcoal

نام فارسی

زغال فعال یا شارکو

موارد مصرف

برای درمان مسمومیت دارویی یا سموم خوراکی در ساعات اولیه پس از مصرف بکار میرود.

مکانیزم

زغال فعال به دلیل داشتن خلل و فرج با اتصال به داروها و سموم موجود در لوله گوارشی جذب آنها را مختل می‌کند.

اثرات جانبی

سوء جذب و اسهال، تداخل در جذب سایر داروهای خوراکی.

اشکال دارو

پودر

محل اثر

مسمومیت

طبقه بندی

داروهای جاذب گوارشی

فعالیت

مصرف آن خوراکی و جذب آن بسیار اندک است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷