سدیم کلرید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Sodium chloride

نام فارسی

سدیم کلرید

خلاصه

سدیم کلرید (NaCl) یا نمک طعام اغلب به عنوان چاشنی و طعم دهنده از قرنها پیش در آشپزی و تولید مواد غذایی به کار می رود. همچنین به دلیل تاثیر آن در جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها در نگهداری مواد غذایی مانند تهیه رب و ترشی یا ماهی و گوشت نمک سود مصرف شده است. این ماده سفیدرنگ در صنعت نیز کاربردهایی دارد.

منبع اصلی تهیه کلریدسدیم معادن نمک می باشند ولی از آبهای شور (مانند دریاچه ارومیه) نیز قابل استحصال است.