سفازولین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CEFAZOLIN

نام فارسی

سفازولین

موارد مصرف

سفازولین در درمان‌عفونتهای‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفی‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌عفونتهای ادراری به‌ویژه‌ در دوران‌بارداری و نیز به‌ عنوان‌ پیشگیری ازعفونت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی مصرف‌می‌شود.

مکانیزم

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند. سفازولین از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

اثرات جانبی

تهوع‌، استفراغ‌ و اسهال‌ و علائم‌ کولیت‌ پسودوممبران‌، سردرد، واکنشهای‌ آلرژیک‌ مانند کهیر و ضایعات‌ جلدی‌ و علایم‌ حساسیت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافیلاکتیک‌،

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سفالوسپورین‌ها

طبقه بندی

سفالوسپورین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷