سفتازیدیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CEFTAZIDIME

نام فارسی

سفتازیدیم

موارد مصرف

سفتازیدیم ازسفالوسپورین‌های‌ نسل‌ سوم‌ است‌ که‌ برعلیه‌ باکتری‌های‌ گرم‌ منفی‌ به‌ویژه‌گونه‌های‌ پسودوموناس‌ موثر است‌. این دارو در درمان‌عفونتهای‌ ناشی‌ از باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌و گرم‌ منفی‌ حساس‌ به‌ دارو از جمله‌ عفونتهای‌ مجاری‌صفراوی‌، فیبروز سیستیک‌، عفونتهای‌تنفسی‌، درمان‌ بیماری‌های عفون‍ی دربیمارانی که‌ سیستم‌ ایمن‍ی آنها تضعیف‌شده‌ است‌، مننژیت‌، پریتونیت‌، پنومونی، سپتی سمی، عفونتهای‌ پوست‍ی وپیشگیری از بروز عفونت‌ پس‌ از اعمال‌جراحی مصرف‌ می‌شود.

مکانیزم

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند. سفتازیدیم از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

اثرات جانبی

تهوع‌، استفراغ‌ و اسهال‌ و بندرت علائم‌ کولیت‌ پسودوممبران‌ (ناشی از آنتی بیوتیک)، سردرد، کاهش ائوزینوفیل ها، واکنشهای‌ آلرژیک‌ مانند کهیر و ضایعات‌ جلدی‌ و علایم‌ حساسیت‌مفرط شامل‌ شوک‌ آنافیلاکتیک‌ . نیز تب‌، درد مفاصل‌، اریتم‌ مولتی فرم‌، نکرولیز سمی پوست‌، اختلال‌ در آنزیم‌های کبدی، هپاتیت‌ و یرقان‌ کلستاتیک‌ گذرا

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سفالوسپورین‌ها

طبقه بندی

سفالوسپورین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷