سوتالول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Sotalol

نام فارسی

سوتالول

موارد مصرف

درمان آریتمی های قلبی به خصوص آریتمی بطنی.

مکانیزم

با بلوک گیرنده سمپاتیک نوع بتا در سلولهای قلبی موجب کاهش تعداد ضربان قلب، کاهش سرعت هدایت امواج در گره AV و افزایش زمان تحریک‌ناپذیری سلولهای قلبی میشود.سوتالول بلوک کننده غیراختصاصی گیرنده های سمپاتیک نوع بتا یک و بتا دو است.

اثرات جانبی

سرگیجه، خستگی، برادیکاردی، اختلال تنفسی، افزایش آنزیم‌های کبدی، تهوع، تنگی نفس، آریتمی، نارسایی قلبی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آریتمی قلب

بلوک‌کننده بتا

طبقه بندی

بلوک‌کننده بتا و ضد آریتمی قلب

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷