سوکسینیل کولین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Succinylcholine chloride

نام فارسی

سوکسینیل کولین

موارد مصرف

سوکسینیل کولین به عنوان دارویکمک بیهوشی برای شل کردن عضلات اسکلتی و تسهیل کنترل بیمار طی تنفس مصنوعی مکانیکی مصرف می‌شود. همچنین برای تسهیل لوله‌گذاری داخل نای ، جراحی‌هایی که طولانی مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد و کاهش شدت انقباضات عضلانی ناشی از حملات تشنجی مصرف شده است.

مکانیزم

سوکسینیل کولین داروی‌مسدودکننده عصبی عضلانی دپولاریزان‌است که با استیل کولین در اتصال به‌گیرنده‌های کلینرژیک صفحه محرکه‌انتهایی رقابت و با اتصال به گیرنده‌هاباعث دپولاریزاسیون می‌شود. اثر دپولاریزان به دلیل تمایل شدید آن به‌گیرنده کلینرژیک و مقاومت به اثرات کولین‌استراز، طولانی‌تر از استیل کولین است.این اثر ابتدا باعث انقباض گذرای عضلات‌می‌شود که معمولاً فاسیکوله شدن‌عضلات بروز میکند و بعد از آن، انتقال‌عصبی عضلانی مهار می‌شود.

اثرات جانبی

افزایش فشار خون، تاکیکاردی، خارش پوست، افزایش ترشح بزاق و راش پوستی از عوارض جانبی مهم و نسبت شایع دارو می‌باشند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

پانکرونیوم

بوتولیسم

طبقه بندی

مسدود کننده عصبی- عضلانی دپلاریزان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷