فلورازپام

You are here:
< Back

نام انگلیسی

FLURAZEPAM

نام فارسی

فلورازپام

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن در درمان بیخوابی و آرامبخش است.

مکانیزم

مانند سایر بنزودیازپین‌ها آگونیست گیرنده‌های بنزودیازپینی بوده که با اثر بر روی گیرنده‌های گابا و در نهایت ورود یون کلر به نورونها اثرات خود را اعمال می‌کند.

اثرات جانبی

گیجی و خواب آلودگی، کاهش قوای فکری، سردرد و کما.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بنزودیازپین‌ها

طبقه بندی

بنزودیازپین‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷