فلورسین سدیم

You are here:
< Back

نام انگلیسی

sodium Fluorescein

نام فارسی

فلورسین سدیم

موارد مصرف

فلورسین به عنوان ساطع کننده نور فلورسنت کاربردهای متعددی مانند میکروسکوپی، سرولوژی و لیزر دارد.قطره فلورسین در زخمهای قرنیه کاربرد دارد. آنژیوگرافی عروق شبکیه با فلورسین به منظور تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماری های مرتبط با سیستم خونرسانی آن انجام می شود.

مکانیزم

در آنژیوگرافی عروق شبکیه فلورسین توسط سرنگ به داخل ورید دست بیمار تزریق می شود . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان می یابد . در این آزمون نیاز به استفاده از اشعه x نمی باشد . پس از تزریق، مجموعه سریعی از عکسهای فتوگرافی close-up از چشم بیمار تهیه می شود .در این آزمون در دو نوبت فتوگراف ها تهیه می شوند . مجموعه اول بلافاصله بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً ۲۰ دقیقه بعد از تزریق تهیه می شود .

اثرات جانبی

بسیار کم عارضه است.

نکات

کاربرد در شیمیتشخیص خوردگی:ترکیباتی که در محدوده UVیا IR نزدیک فلورسنس دارند به عنوان تشخیص دهنده خوردگی فلزات استفاده می شوند وقتی که بر اثر دما، pH، اکسایش و کاهش تغییر می کنند. برای تشخیص خوردگی ماده فقط باید بر اثر اکسیداسیون یا واکنش با محصولات خوردگی فلورسنس شود. ترکیباتی مثل فلورسین یا باز شیفت وقتی با یون آلومینیوم ترکیب می شوند و در هوا اکسید می شوند فلورسنس شده که به عنوان آستری روی سطح آلومینیوم بکار می روند.
کروماتوگرافی:در کروماتوگرافی ستونی جسم بین فازهای مایع و جامد پخش میشود. فاز ساکن جسم جامدی است و این جسم اجزای مایعی را که از آن میگذرد به طور انتخابی در سطح خود جذب میکند و آنها را جدا میکند.در مورد اجسام رنگین میتوان باندهایی را که به طرف پایین ستون می آیند مستقیما مشاهده کرد.اما در مورد اجسام بیرنگ نمیتوان تغییرات را مستقیما مشاهده کرد. با این حال بسیاری از اجسام در هنگام تابش نور ماورای بنفش فلوئورسانس پیدا میکنند و در چنین مواردی از این خاصیت جهت مشاهده باندها استفاده میشود. معمولا شیمیدانهای آلی از آلومینا، سیلیکاژل و فلورسین بیشتر استفاده میکنند (به عنوان جاذبهای جامد).

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

شبکیه

طبقه بندی

داروهای تشخیصی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷