فلوروراسیل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

fluorouracil

نام فارسی

فلوروراسیل

موارد مصرف

کاربرد اصلی آن درمان سرطانهای گوارشی است مانند سرطان کولورکتال و سرطان پانکراس . در سرطانهای پوستی (به صورت موضعی) و برخی اقدامات چشم پزشکی مانند ترابکولکتومی در درمان گلوکوم نیز به کار میرود.

مکانیزم

آنتی متابولیت است . در واقع آنالوگ پریمیدین می باشد لذا موجب اختلال در همانندسازی DNA میشود.

اثرات جانبی

این دارو همانند سایر داروهای شیمی درمانی پرعارضه است مانند لنفوپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی التهاب مخاطها ف درماتیت و اسهال.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سرطان

طبقه بندی

داروهای درمان سرطان

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷