فلوپنتیکسول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

FLUPENTIXOL DECANOATE

نام فارسی

فلوپنتیکسول

موارد مصرف

فلوپنتیکسول در اسکیزوفرنی و حالات روانی دیگرخصوصا همراه با بی‌ثباتی خلقی وکناره‌گیری (به استثناء مانیا یا افزایش فعالیت روانی ـ حرکتی) و نیز در افسردگی‌مصرف می‌شود.

مکانیزم

فلوپنتیکسول اثر درمانی خود راعمدتا با انسداد گیرنده‌های دوپامینی درسیستم اعصاب مرکزی ایجاد می‌نماید.همچنین گیرنده‌های آلفا ـ آدرنرژیکی وموسکارینی تحت تاثیر این دارو تا حدودی مهار میگردند.

اثرات جانبی

آرامش بیش از حد و خواب‌آلودگی، بی‌ثباتی خلقی، کابوس‌های شبانه، بیخوابی، تحریک، سرخوشی ممکن است‌بروز نماید. در مصارف طولانی مدت دیسکینزی دیررس ممکن است ایجادگردد. آثار ضد موسکارینی نظیر یبوست، خشکی دهان، احتقان بینی، احتباس ادرار وتاری دید نیز بندرت بروز می‌نماید.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

داروهای ضدروان‌پریشی

طبقه بندی

داروهای درمان روانپریشی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷