فنتولامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Phentolamine

نام فارسی

فنتولامین

موارد مصرف

فنتولامین برای پیشگیری وکنترل زیادی فشار خون قبل از جراحی فئوکروموسیتوم یا طی آن و برای تشخیص فئوکروموسیتوم مورد استفاده قرار میگیرد.فنتولامین در درمان نکروز پوستی ناشی از نشت اپینفرین یا دوپامین از سرم مصرف می شود.

مکانیزم

این دارو با مسدودکردن‌گیرنده‌های آلفا ـ آدرنرژیک و خنثی کردن‌اثرات نوراپینفرین و اپینفرین موجود درگردش خون بر گیرنده‌های آلفا سبب گشاد شدن عروق وکاهش مقاومت محیطی میشود. این دارودر نارسایی احتقانی قلب، پس بار و فشارشریانی ریه را کاهش میدهد.

اثرات جانبی

کاهش فشارخون‌وضعیتی، تاکی کاردی، سرگیجه، تهوع واستفراغ، اسهال احتقان‌بینی، کاهش‌طولانی مدت و حاد فشارخون، آنژین، دردسینه و آریتمی.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

سیستم سمپاتیک

فنوکسی بنزامین

طبقه بندی

بلوک سیستم سمپاتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷