فوزیدیک اسید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Fusidic acid

نام فارسی

فوزیدیک اسید

موارد مصرف

فقط علیه باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک و کورینه باکتریوم ها فعال است و گاه در درمان سوشهای مقاوم استفاده میشود.

مکانیزم

فوزیدیک اسید در فعالیت فاکتورهای طویل کننده رشته پلی پپتید باکتری (در ریبوزوم) مداخله میکند و باکتریواستاتیک است.

اثرات جانبی

ایجاد مقاومت به آن، زردی و تغییر رنگ ادرار.

اشکال دارو

پماد، قطره و قرص

محل اثر

آنتی بیوتیک

طبقه بندی

آنتی بیوتیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷