لامیوودین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Lamivudine

نام فارسی

لامیوودین

موارد مصرف

لامیوودین درمان خوراکی مناسبی برای درمان هپاتیت ب مزمن است و اخیرا نیز در درمان ایدز به کار می‌رود.

مکانیزم

لامیوودین آنالوگ نوکلئوزید سیتیدین است و آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ویروس‌ها را مهار می‌کند.

اثرات جانبی

لامیوودین عوارض جانبی کمی دارد ولی به سرعت ویروس هپاتیت B نسبت به آن مقاوم می‌شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

هپاتیت ب

طبقه بندی

آنالوگ نوکلئوزید

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷