لیورگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Livergol

نام فارسی

لیورگل

موارد مصرف

محافظت کننده کبد درمقابل سموم ( سموم زیست محیطی)، کمک به نوسازی سلولهای کبدی، درمان کمکی در هپاتیت حاد و مزمن، سیروز کبدی، آنتی اکسیدان. .

مکانیزم

میوه خارمریم حاوی فلاوانولیگنان‌ها مانند سیلی بین، سیلی کریستین، سیلی دیانین و مشتقات ۲و ۳ دهیدروآنها می‌باشد . مجموعه این فلاوانولیگنان‌ها را سیلی مارین می‌نامند.

از آنجائیکه رادیکال‌های آزاد در پراکسیداسیون لیپیدها در انواع مسمومیتهای کبدی دخیل هستند، اثر ضداکسیداسیون بسیار قوی سیلی مارین و سیلی بین ممکن است اثر حفاظتی آنها را روی کبد توجیه نماید . این دو ترکیب بعنوان عامل نابودکننده رادیکال‌های آزاد عمل کرده و از فرآیندهای پراکسیداتیو دخیل در ضایعات کبدی ناشی از تتراکلرورکربن، تالیوم، اتانول، پاراستامول و سایر مواد سمی کبدی پیشگیری می‌کنند. سیلی مارین فعالیت آنزیمRNA پولیمراز را درهسته سلولی افزایش داده موجب تحریک سنتز پروتئینهای ریبوزومال می‌شود که این عمل به نوبه خود قدرت نوسازی سلولی کبد راافزایش می‌دهد . افزون بر این بعنوان یک آنتی اکسیدان مستقیم عمل نموده و رادیکال‌های آزاد سمی را از بین می‌برد.

سیلی مارین در درمان هپاتیـت حاد و مزمن و یروسی هر دو موثر است.

اثرات جانبی

یک اثر ملین معمولا” با مصرف این دارو ایجاد می‌گردد .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

خارمریم

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷