مبندازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Vermox

نام فارسی

مبندازول

مکانیزم

مبندازول باعث بی حرکتی و مرگ کرم‌ها توسط مهار انتخابی و غیر قابل برگشت جذب گلوکز در آنهاست. مبندازول جذب روده‌ای خوبی ندارد و پس از مصرف، مقدارزیادی از آن بدون تغییر در مدفوع یافت می‌شود. دارو اثردرمانی خود را به آهستگی( غالبا ظرف سه روز) نشان می‌دهد.

اثرات جانبی

به دلیل جذب محدود در روده، این دارو تنها عوارض جانبی مختصری از جمله درد شکمی و اسهال از خود نشان می‌دهد. درصورت مصرف همزمان با مترونیدازول، احتمال بروز نشانگان استیونس-جانسون وجود دارد

خلاصه

مبندازول (با نام تجاری Vermox) یک داروی بنزایمیدازول با اثر درمانی بر روی بیماری‌های ایجاد شده توسط کرم هاست. این دارو اثر درمانی روی کرمک، کرم‌های گرد، کرم‌های نواری، کرم‌های قلابدار و کرم‌های شلاقی دارد.

مراجع

Wikipedia contributors، “Mebendazole،” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mebendazole&oldid=326557305 (accessed November 19, 2009).