ملفالان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Melphalan

نام فارسی

ملفالان

موارد مصرف

ملفالان در درمان کارسینومای تخمدان، پستان، بیضه و میلوم مولتیپل مصرف می‌شود.

مکانیزم

ملفالان داروی گروه‌آلکیله‌کننده‌است و در چرخه سلولی به‌طور غیراختصاصی اثر می‌کند. اثر این‌دارو عمدتا مربوط به ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و RNA و مهارساخت پروتئین است. همچنین تا حدی‌دارای فعالیت کاهنده ایمنی نیز می‌باشد.

اثرات جانبی

نوتروپنی، عفونت، انقباض راههای هوایی ( برونکواسپاسم)، بدخیمی ثانویه وکاهش پلاکتهای خون از عوارض شایع‌این دارو است. سمیت کبدی، پنومونیت، فیبروز ریه، آنافیلاکسی و حساسیت مفرط نیز ممکن است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

میلوم مولتیپل

طبقه بندی

داروهای آلکیله کننده درمان نئوپلاسم .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷