مونوبنزون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

MONOBENZONE

نام فارسی

مونوبنزون

موارد مصرف

مونوبنزون در درمان لکهای هیپرپیگمانته تجویز می‌شود.

مکانیزم

مهار سنتز ملانین . مونوبنزون با مهار اکسیداسیون آنزیمی تیروزین و تضعیف سایر رونده های متابولیکی ملانوسیت ها باعث مهار تشکیل ملانین و موجب بی رنگ شدن پوست می گردد

اثرات جانبی

سوزش پوست

اشکال دارو

کرم موضعی

محل اثر

لکه پوستی

طبقه بندی

ضدلکهای هیپرپیگمانته.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷