مکسیلیتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Mexiletine)

نام فارسی

مکسیلیتین

موارد مصرف

مکسی لیتین در آریتمی‌ها به خصوص آریتمی بطنی مصرف می‌شود.

مکانیزم

ساختمان و عملکرد مکسی لیتین مشابه لیدوکائین می‌باشد. همچنین موجب کاهش خودکاری گره SA می‌شود.

اثرات جانبی

ترمور، پارستزی، خستگی، درد قفسه سینه و تپش قلب.

اشکال دارو

کپسول

محل اثر

آریتمی قلب

طبقه بندی

داروهای ضد آریتمی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷