میدازولام

You are here:
< Back

نام انگلیسی

midazolam

نام فارسی

میدازولام

موارد مصرف

میدازولام یک داروی بنزودیازپین نسبتاً کوتاه اثر بوده که دارای اثرات ضد اضطرابی، آرام بخش، ضد تشنجی و شل کننده عضلانی می‌باشد. در موارد بی حسی پیش از آندوسکوپی و اعمال کوتاه تشخیصی همانند برونکوسکوپی، گاستروسکوپی، سیتوسکوپی و آنژیوگرافی، به عنوان داروی پیش بیهوشی در اعمال جراحی کوچک و اعمال جراحی دندان، القاء بیهوشی پیش از تجویز داروهای بیهوشی، درمان صرع و تشنج و سکسکه مقاوم به درمان نیز استفاده می‌شود.

مکانیزم

مانند سایر بنزودیازپین‌ها آگونیست گیرنده‌های بنزودیازپینی بوده که با اثر بر روی گیرنده‌های گابا و در نهایت ورود یون کلر به نورونها اثرات خود را اعمال می‌کند. میل ترکیبی میدازولام با گیرنده بنزودیازپین حدودا دو برابر دیازپام است که با قدرت اثر بیشتر این دارو مطابقت دارد.

اثرات جانبی

بیشترین عارضه جانبی میدازولام درحین بیهوشی وجراحی شامل افت فشارخون وسرعت تنفس است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

بنزودیازپین‌ها

طبقه بندی

بنزودیازپین‌ها.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷