میلرینون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Milrinone

نام فارسی

میلرینون

موارد مصرف

منبسط کننده رگها (وازودیلاتور) و اینوتروپیک است و در درمان کوتاه مدت نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیزم

مهارکننده فسفودی استراز بی پیریدین است. این دارو مشتق آمرینون بوده ولی قدرت مثبت انقباضی بیشتری نسبت به سایر ترکیبات داشته و فعالیت خفیفی نیز در گشادکنندگی عروق سیاهرگی دارد.

اثرات جانبی

آریتمی بطنی، فعالیت اکتوپیک بطنی، تاکیکاردی غیرمداوم بطنی، تاکیکاردی مداوم بطنی، فیبریلاسیون بطنی

برخی از این عوارض مانند فیبریلاسیون بطنی بسیار خطرناکند.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نارسایی قلبی

طبقه بندی

وازودیلاتور اینوتروپیک .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷