نیتروفورازون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Nitrofurazone

نام فارسی

نیتروفورازون

موارد مصرف

نیتروفورازون به صورت موضعی در سوختگی‌های درجه دوم سوم، زخم‌ها و عفونت‌های پوستی و برای آماده ساختن موضع برای پیوند پوست مصرف می‌شود.

مکانیزم

نیتروفورازون یک مشتق نیتروفوران با طیف اثر ضدمیکروبی گسترده‌است، که چندین آنزیم باکتریایی دخیل در تجزیه هوازی و غیرهوازی گلوکز و پیروات از قبیل پیروات دهیدروژناز، سیترات سنتتاز، مالئات دهیدروژناز گلوتاتیون ردوکتاز و پیروات دکربوکسیلاز را مهار می‌کند. اما اثر ناچیزی بر پسودوموناس آئروژینوزا دارد.

اثرات جانبی

حساس شدن پوست و بروز واکنش‌های آلرژیک به ویژه رماتیت تماسی با مصرف این دارو گزارش شده‌است.

اشکال دارو

کرم

محل اثر

سوختگی

طبقه بندی

آنتی‌بیوتیک‌ها .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دارویاب