وینبلاستین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

: VINBLASTINE SULFATE

نام فارسی

وینبلاستین

موارد مصرف

وین بلاستین در درمان‌کارسینوم پستان، تومورهای‌تروفوبلاستیک، کارسینوم بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبلاستوم، لنفوم‌های هوچکینی و غیرهوچکینی، سارکوم‌کاپوسی، بیماری Letterer-siwe، میکوزفونگوئید و درمان لوسمی میلوسیتیک مزمن و تومورهای تخمدان‌به‌کار می‌رود.

مکانیزم

وین بلاستین یکی از آنتی‌متابولیت‌ها است و تقسیم میوز رادر مرحله متافاز متوقف می‌کند.

اثرات جانبی

کاهش گلبولهای سفید خون‌از عوارض شایع وین بلاستین است.

اشکال دارو

آمپول

طبقه بندی

درمان نئوپلاسم

فعالیت

۷۵ درصد دارو از راه‌خوراکی جذب می‌شود که این مقدار درحضور غذا کاهش می‌یابد. غلظت سرمی‌دارو ۳ ـ ۲ روز پس از مصرف به حددرمانی می‌رسد. پس از جذب بخوبی دراغلب بافتها و مایعات بدن منتشر می‌شود.دفع دارو عمدتا کلیوی است، اما از راه صفرا نیز دفع می‌شود. نیمه عمر دارو ۱۱ ـ ۶ ساعت است که در بیماران آنوریک‌ممکن است تا ۱۰۰ ساعت نیز افزایش یابد.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=وینبلاستین&oldid=9654564»