ویندسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

VINDESIN SULFATE

نام فارسی

ویندسین

موارد مصرف

ویندزین در درمان ‌لوسمی‌های حاد، لنفوم‌ها و بعضی ازتومورهای جامد از جمله پستان و ریه مصرف می‌شود.

مکانیزم

ویندزین متافاز میتوز رامتوقف می‌کند. ویندزین با اتصال به میکروتوبول‌ها مانع فعالیت آنها شده و درنهایت باعث مرگ سلول می‌شود.

اثرات جانبی

نفروپاتی، تضعیف فعالیت‌مغز استخوان، کم‌خونی و ترومبوسیتوپنی و نوروتوکسیسیتی از عوارض جانبی مهم ویندزین است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

درمان نئوپلاسم

فعالیت

ویندزین نیمه عمر سه‌مرحله‌ای دارد که نیمه عمر نهائی آن حدود۲۰ ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی