پارافین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Paraffin

نام فارسی

پارافین

خلاصه

در شیمی، پارافین نامی عمومی برای آلکان‌های با فرمول شیمیایی CnH۲n+۲ است. واکس پارافین اشاره به پارافین جامد با n=۲۰-۴۰ دارد.

مادّه ٔ جامد و سفید که از الواح «شیست » قیری گیرند.

مراجع

لغتنامه دهخدا