پانکراتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pancreatin

نام فارسی

پانکراتین

موارد مصرف

پانکراتین به عنوان مکمل آنزیم های لوزالمعده برای هضم چربی ها و کربوهیدرات ها ، یعنی کمک به هضم غذا در اشخاص پیر ، ناتوان یا مبتلا به سوءهاضمه به علت کم کاری پانکراس مانند التهاب لوزالمعده (پانکراتیت) ، بیماری فیبروکیستیک لوزالمعده، برداشتن لوزالمعده و انسداد مجرا به علت سرطان لوزالمعده استفاده می شود.

همچنین این دارو در درمان استئاتوره (مدفوع چرب) ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده یا روده نیز استفاده می گردد.

مکانیزم

اثر آن جایگزینی آنزیمهای لوزالمعده است.به علت وجود پروتئاز،آمیلاز و لیپاز دراین داروهضم چربی هاوپروتئین هاونشاسته درمجرای گوارش باسهولت بیشتری انجام می شود.

اثرات جانبی

تحریک حلق و مری ، ناراحتی معده، تهوع یا اسهال

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پانکراس

طبقه بندی

جایگزینی آنزیمهای لوزالمعده

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷