پرازیکوانتل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Praziquantel

نام فارسی

پرازیکوانتل

موارد مصرف

پرازیکوانتل جهت درمان کرم‌های پهن (سستودها و ترماتودها) در پستانداران و انسان استفاده میشوند. مانند شیستوزومیاز، کیست هیداتید، فاسیولاز، توکسوکارا، پاراگونیمیاز و تنیاز .

مکانیزم

با افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی کرم به کلسیم، خروج یون‌های +۲ Ca باعث فلج عضلات بادکش‌ها و درنتیجه جداشدن آنها از دیواره عروق می‌شود.

اثرات جانبی

گیجی ،ناراحتی عمومی ،درد یا ناراحتی شکم با یا بدون تهوع ،افزایش آنزیمهای کبدی ، سردرد ، تعریق ،راش، خارش، کهیر، افزایش فشارخون.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

شیستوزومیاز

طبقه بندی

داروهای ضدانگل

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷