پروستاگلاندین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Prostaglandin

نام فارسی

پروستاگلاندین

مکانیزم

پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترین واسطه‌های التهاب می باشند و مهار ساخت آنها توسط داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی(مانند بروفن*[۱]) موجب کاهش التهاب می شود. این واسطه‌ها همچنین در انقباض رحمی در هنگام زایمان، افزایش حرکات روده، بهبود دفاع مخاطی معده و افزایش جریان خون کلیوی نیز نقش دارند که این نقشها مبنای ساخت داروهای متعددی قرار گرفته است.

روش تهیه

آنزیم فسفولیپاز فسفولیپیدهای غشای سلول را به اسید آراشیدونیک تبدیل می کند. سپس اسید آراشیدونیک در درون کوکس یا همان آنزیم سیکلواکسیژناز (هردو نوع ۱ و ۲) باعث تبدیل به پروستاگلاندینها می‌شود.[۲]

محل اثر

ایکوزانوئید

خلاصه

پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تاثیرات متنوع زیادی در بدن دارند. پروستاگلاندینها مولکول لیپیدی بیست کربنه بوده ساختاری شبیه کلسترول دارند. پروستاگلاندینها دارای انواع مختلفی مانند F2,E2 آلفا ، PGI2 و غیره هستند.[۱]

مراجع

↑ داروشناسی کاربردی، دکتر منصور رحمانی، انتشارات جعفری ۱۳۸۷
↑ “phospholipase” در فرهنگ پزشکی دورلندز
↑ Rang, H. P. (2003). Pharmacology (5th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. pp. 234. ISBN 0-443-07145-4.
↑ Fabre JE, Nguyen M, Athirakul K, Coggins K, McNeish JD, Austin S, Parise LK, FitzGerald GA, Coffman TM, Koller BH. Journal of Clinical investigation, 2001, 107:603
↑ Gross S,Tilly P, Hentsch D, Vonesch JL, Fabre JE. Journal of Experimental Medicine, 2007, 204:311
↑ Medicina e riabilitazione