پروکائین آمید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Procainamide

نام فارسی

پروکائین آمید

موارد مصرف

پروکائین آمید هم بر آریتمی‌های دهلیزی (مانند فیبریلاسیون دهلیزی) و هم بر آریتمی‌های بطنی تاثیر می‌گذارد. این ارو در درمان سندرم ولف پارکینسون وایت نیز مصرف می‌شود.

مکانیزم

پروکائین آمید مانند لیدوکائین از داروهای مسدود کننده کانال سدیم است. تمام ضد آریتمی‌های رده I هدایت را کند یا مسدود (به خصوص در سلول‌های دپلاریزه) می‌کنند و ضربان سازهای غیرطبیعی را کند یا حذف می‌کنند. این داروها بر بافت غیرطبیعی سریع تر اثر می‌گذارند تا بر کانال‌های طبیعی زیرا کانال‌های یونی در بافت آریتمیک زمان بیشتری را در وضعیت باز یا غیرفعال می گذرانند و تحت چنین شرایطی این داروها برای اتصال به این گیرنده‌ها تمایل بیشتری دارند.

عوامل رده IA مانند کینیدین و پروکائین آمید هم بر آریتمی‌های دهلیزی و هم آریتمی‌های بطنی تاثیر می‌گذارند. این داروها هم کانال‌های سدیم را مسدود می‌کنند و هم پتاسیم فعلی (در جریان) را کاهش می‌دهند. آن‌ها مدت پتانسیل عمل و دوره مقاومت موثر را افزایش داده که منجر به کند شدن سرعت هدایت و مهار ضربان سازهای نابجا می‌شود. ممکن است این داروها فاصله QTc را در نتیجه افزایش مدت پتانسیل عمل طولانی کنند.

اثرات جانبی

پروکائین آمید معمولاً سبب ایجاد عوارض ناخواسته می‌شود مانند ضایعات جلدی وراش، بدن درد، تب، آریتمی و سندرمی شبیه لوپوس

اشکال دارو

قرص

محل اثر

داروهای ضد آریتمی

لیدوکائین

طبقه بندی

داروهای درمان آریتمی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷