پلی میکسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Polymyxin

نام فارسی

پلی میکسین

موارد مصرف

قطره گوشی پلی میکسین اصولاً جهت درمان عفونت گوش خارجی (باکتریهای گرم منفی) بکار می‌رود. قطره چشمی آن در درمان عفونت چشمی و میکروب های مقاوم در ملتحمه و قرنیه چشم مصرف می‌شود.بصورت ترکیب در قطره پلی میکسین با نئومایسین و هیدروکورتیزون نیز مصرف میشود.

مکانیزم

پلی میکسین B به لیپید Aدر LPS و همچنین به فسفولیپیدها متصل می شود،هرچند که ترجیحاً” به لیپید A متصل می شود.این آنتی بیوتیک، غشای خارجی باکتریهای گرم منفی را تخریب می کند.از آنجایی که غشای سلولی در باکتریهای گرم مثبت در معرض قرار نگرفته(کپسول دارند)،پلی میکسین فعالیت کمی علیه آنها دارد.این آنتی بیوتیک یک داروی سمی برای سلولهای انسانی است چون غشای سلولی یوکاریوتی را هم لیز می کند به همین دلیل،مصرف بالینی محدود و فقط موضعی دارد.

اثرات جانبی

پلی میکسین B به لیپید Aدر LPS و همچنین به فسفولیپیدها متصل می شود،هرچند که ترجیحاً” به لیپید A متصل می شود.این آنتی بیوتیک، غشای خارجی باکتریهای گرم منفی را تخریب می کند.از آنجایی که غشای سلولی در باکتریهای گرم مثبت در معرض قرار نگرفته(کپسول دارند)،پلی میکسین فعالیت کمی علیه آنها دارد.این آنتی بیوتیک یک داروی سمی برای سلولهای انسانی است چون غشای سلولی یوکاریوتی را هم لیز می کند به همین دلیل،مصرف بالینی محدود و فقط موضعی دارد.

اشکال دارو

قطره

محل اثر

آنتی بیوتیک‏

طبقه بندی

آنتی بیوتیک موضعی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷