پنی سیلامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

penicillamine

نام فارسی

پنی سیلامین

موارد مصرف

پنی‌سیلامین‌دردرمان‌بیماران‌دارای‌نشانه‌هایبیماری‌ویلسون وپیشگیری‌ازایجادآسیب‌بافتی‌مصرف می‌شود.این‌داروهمچنین‌دردرمان‌بیماران‌مبتلابه آرتریت روماتوئید شدیدوفعال‌که‌به‌سایردرمانهاپاسخ‌نداده‌اند،بیمارانی‌که‌مبتلابه‌تشکیل‌سنگهای‌سیستئینی‌عودکننده‌ومسمومیت‌بافلزات‌سنگین (بویژه‌مس‌وسرب) هستند،استفاده‌می‌گردد.

مکانیزم

این‌داروباجیوه،سرب،مس،آهن‌واحتمالاسایرفلزات‌سنگین‌کمپلکس‌محلول‌درآب‌ایجادمی‌کند. به‌عنوان‌ضدروماتیسم‌به‌نظرمی‌رسدفاکتورهای‌روماتوئیدو کمپلکس‌های ایمنی‌راکاهش‌می‌دهد.

فارماکنتیک

این‌دارودرکبدمتابولیزه‌می‌شود. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثردربیماری‌ویلسون‌ ۳ ـ ۱ ماه‌ودربیماری‌آرتریت‌روماتوئید ۳ ـ ۲ ماه‌می‌باشد. این‌داروازراه‌کلیه‌هاومدفوع‌دفع‌می‌شود.

اثرات جانبی

اسهال،سرگیجه،تهوع‌یااستفراغ،دردخفیف‌معده،کاهش یاازبین‌رفتن‌حس‌چشایی،تب،دردمفاصل،بثورات جلدی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

کیلات‏

طبقه بندی

شلات‌کننده‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷