پیریدوستیگمین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pyridostigmine

نام فارسی

پیریدوستیگمین

موارد مصرف

پیریدوستیگمین در میاستنی گراو (Myasthenia Gravis) مصرف می‌شود.

مکانیزم

پیریدوستیگمین مهار کننده قابل برگشت کولین استراز بوده لذا تخریب استیل‌کولین را مهار کرده و غلظت آن را در در سیناپس ها زیاد می‌کند و بدین‌ترتیب انتقال ایمپالس‌ها را از میان پیوستگاه عصبی عضلانی تسهیل می‌نماید.

اثرات جانبی

کاهش ضربان قلب (برادیکاردی) ،انقباض راههای هوایی (برونکواسپاسم ،انقباض برونش ) ، تعریق ، اسهال ، تهوع ، افزایش ترشح بزاق

اشکال دارو

شامپو

محل اثر

استیل کولین

فیزوستیگمین

طبقه بندی

داروهای کولینرژیک مهارکننده استیل کولین استراز

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷