پیپراسیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Piperacillin

نام فارسی

پیپراسیلین

موارد مصرف

پیپراسیلین اصولاً آنتی‌بیوتیک وسیع الطیفی است که جهت درمان بیماری‌های عفونت‌هایی مانند سودوموناس آئروژینوزا مصرف می‌شود.از این دارو برای درمان عفونت‌های تنفسی، پوست، دستگاه ادراری و استخوان، سوزاک و پنومونی استفاده می‌شود. پیپراسیلین بر کوکسی‌های گرم مثبت (استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پیوژنز، استرپتوکوک ویریدانس، استرپتوکوک فکالیس، استرپتوکوک بویس و استرپتوکوک پنومونیه) و کوکسی‌های گرم منفی (نایسریاگنوره‌آ و نایسریامننژیتیدیس) و باسیل‌های گرم مثبت (کلستریدیوم پرفرینژنس، کلستریدیوم تتانی) و باسیل‌های گرم منفی (باکتروئیدس، فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، اشرشیاکلی، کلبسیلا، پروتئوس میرابیلیس، پروتئوس ولگاریس، مورگانلا مورگانی، انتروباکتر، سیتروباکتر، سودوموناس آئروژینوزا، سراشیا، اسینتوباکتر، پپتوکوک، پپتواسترپتوکوک و یوباکتریوم)تأثیر دارد.

مکانیزم

پیپراسیلین مانند سایر داروهای بتالاکتام در ساخت دیواره سلولی ارگانیسم‌های حساس تداخل می‌کند. در نتیجه، دیواره سلولی به‌علت عدم ثبات اسمزی ناشی از فشار اسمزی، متورم شده و از بین می‌رود.

اثرات جانبی

خونی: آنمی، افزایش زمان سیلان، مهار فعالیت مغز استخوان.
گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش آنزیم های کبدی مانند ALT,AST، درد شکم، گلوسیت، کولیت.
ادراری‌تناسلی: اولیگوری، پروتئینوری، هماچوری، واژینیت، مونیلیاز، گلومرولونفریت.
دستگاه عصبی مرکزی: بی‌حالی، توهم، اضطراب، افسردگی، پرش، اغماء، تشنج.
متابولیک: هیپوکالمی، هیپوناترمی.

اشکال دارو

آمپول تزریق داخل عروقی یا عضلانی

محل اثر

پنی‌سیلین

طبقه بندی

http://127.0.0.1:5000/fa.wikipedia.org/wiki/_25D8_25A2_25D9_2586_25D8_25AA_25DB_258C_25E2_2580_258C_25D8_25A8_25DB_258C_25D9_2588_25D8_25AA_25DB_258C_25DA_25A9_25E2_2580_258C_25D9_2587_25D8_25A7

خلاصه

پیپراسیلین یک آنتی بیوتیک بتالاکتام وسیع الطیف از خانواده یورئیدو پنی‌سیلین (به انگلیسی: ureidopenicillin)‏ است. این آنتی بیوتیک بطور معمول همراه با یک مهار کننده بتالاکتاماز (بطور معمول به شکل پیپراسیلین/تازوباکتام) مصرف می‌شود.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷