کالندیت ای

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Calendit E

نام فارسی

کالندیت ای

موارد مصرف

کمک به بهبودالتهابها، زخم و آبسه های پوستی، سوختگی، التيام زخم، زخم بستر و سوختگی پای نوزاد .

مکانیزم

مواد موثر گياه هميشه بهار عبارتنداز :گليکوزيدهای فلاونول، استرول ها و الکل های پنتاسيکليک مانند فارادول .درگياه اکيناسه عبارتند از: گليکوزيدهای اکیناکوزيد، الکالوئيدها، آميدها، الکيل اميدها، اکی ناسئين، پلی ساکاريدها، اکيناسين و فلاونوئيدها .

گياه هميشه بهاريکی ازبهترين داروهای گياهی در درمان التهابات پوستی بشمارمی رود . اثرضدالتهاب، ضد ميـکروبی وضدويروسی برای گياه هميشه بهار واکيناسه گزارش شده است . عصاره گياه اکيناسه قادر به مهار آنزيم سيکلواکسیژناز و۵- ليپواکسیژناز بوده ومجموعا” سنتز پروستاگلاندين های التهاب زا ولوکوترين ها رامهار می سازد.

اشکال دارو

کرم

محل اثر

گل همیشه‌بهار
کالاندولا

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷