کتامین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Ketamine

نام فارسی

کتامین

مکانیزم

مانند فن سیکلیدینها عمل می‌کند. کتامین با بلوک گیرنده‌های گلوتامات ناحیه تالاموس مغز مانع انتقال پیام درد به سیستم لیمبیک می‌شود.

اثرات جانبی

تغییر خلق و تغییر برداشت از وضعیت فیزیکی بدن، دلیریوم آشکار، احساس انفکاک، احساس غوطه‌ورشدن، رویاهای واضع یا خطاهای ادراک و بینائی

محل اثر

هوشبری

خلاصه

کتامین (به انگلیسی: Ketamine)‏ داروی برای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی که در فرم تزریقی تولید می‌شود. کاربرد اصلی آن هوشبری دراتاق عمل به خصوص القای بیهوشی است ولی در درمان افسردگی نیز به کار رفته‌است و نیز مورد سوء مصرف معتادین به مواد محرک نیز قرار می‌گیرد.

مراجع

↑ Hijazi Y, Boulieu R (July 2002). “Contribution of CYP3A4, CYP2B6, and CYP2C9 isoforms to N-demethylation of ketamine in human liver microsomes”. Drug Metabolism and Disposition 30 (7): 853–۸٫ DOI:10.1124/dmd.30.7.853. PMID 12065445.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷