کراتاگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Crataegeus

نام فارسی

کراتاگل

موارد مصرف

نارسائی قلبی، آترواسکلروز، فشار خون بالا، نامنظمی ضربان قلب و نارسائی عروق کرونر.

مکانیزم

گياه کراتاگوس (Crataegeus) دارای سابقه مصرف طولانی در درمان نارسائی قلبی بخصوص همراه با ديگوکسين می باشد.اين دارو اثر گليکوزيدهای قلبی راتشديد ميکند . اين عمل از طريق مهارآنزيم تجزيه کننده cAMP يعنی فسفودی استراز انجام گرفته وپيوند با کانالهای کلسيم ميشود.

اثرات جانبی

مقادير زياد ممکن است موجب هيپوتانسيون شود .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

نارسائی قلبی

طبقه بندی

کاهنده فشار خون

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷