کلومیفن سیترات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

CLOMIPHEN CITRATE

نام فارسی

کلومیفن سیترات

موارد مصرف

کلومیفن‌ برای‌ درمان‌ناباروری‌ ناشی از کاهش‌ یا فقدان‌تخمک‌گذاری در زنان‌ و نیز ناباروری‌مردانی‌ که‌ تولید اسپرم‌ در آنها کافی نیست‌، به‌کار برده‌ می‌شود. این‌ ترکیب‌همچنین‌ در درمان‌ بی‌کفایتی عملکرد جسم‌زرد و نیز تشخیص‌ نارسائی‌ محورهیپوتالامیک‌ ـ هیپوفیز ـ غده‌ فوق‌ کلیه‌ مفیدمی‌باشد. به‌منظور ارزیابی‌ عمل‌تخمدان‌هادر تخمک‌گذاری‌ نیز استفاده‌شده‌است‌. این دارو معمولاً پنج روز در ماه مصرف می شود.

مکانیزم

کلومیفن‌ عمدتا دارای‌ اثرات‌ ضداستروژنی‌ بوده‌ و بعضا خواص‌استروژنی‌ نیز دارد. این‌ دارو با اتصال‌رقابتی به‌ گیرنده‌های‌ استروژن‌ در سلولهای ‌هیپوتالاموس‌، مانع‌ اثر مهاری‌ استروژن‌بر آزادشدن‌ گنادوتروپین‌ها و در نتیجه‌افزایش‌ LH و FSH می‌گردد. افزایش ترشح گنادوتروپین هاموجب‌ بلوغ‌ فولیکول‌های‌ تخمدانی‌، افزایش‌ پیک‌ LH قبل‌ از تخمک‌گذاری‌، تخمک‌گذاری‌و در نهایت‌ تکامل‌ جسم‌ زرد می‌شود. درناباروری‌ مردان‌ نیز از طریق‌ افزایش‌ترشح‌ LH و FSH، اثر درمانی‌ خود را اعمال‌می‌کند.

اثرات جانبی

مهم‌ترین‌ عوارض‌ عبارتنداز تشکیل‌ کیست‌ تخمدان‌، بزرگ‌ شدن‌ بیش‌از حد تخمدان‌، بزرگ‌ شدن‌ بافت‌ فیبروئیدرحم‌، شکم درد و بروز سندرم‌ قبل‌ از قاعدگی . همچنین در حاملگی به دنبال مصرف کلومیفن احتمال چندقلوزایی وجود دارد

اشکال دارو

قرص

محل اثر

ناباروری

طبقه بندی

داروهای هورمونی تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷