کلوپیدوگرل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Clopidogrel

نام فارسی

کلوپیدوگرل

موارد مصرف

پیشگیری از بروز حوادث ترومبوآمبولیک عروقی مانند سکته قلبی یا سکته مغزی، بیماریهای عروق محیطی .

مکانیزم

کلوپیدوگرل با مهار انتخابی و برگشت ناپذیر اتصال ADP به رسپتورش روی پلاکتها باعث مهار تجمع پلاکت ها می شود. ADP واسطه التهابی مهمی در تجمع پلاکتها است.

اثرات جانبی

خونریزی به خصوص در بیماران با زمینه قبلی مانند اولسرپپتیک، سرفه، درد شکمی و مشکلات گوارشی، نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی نوع TTP.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

انعقاد خون

طبقه بندی

عوامل ضدانعقاد خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
پیشگیری کننده حملات قلبی با پلاویکس؟