کوآموکسی‌کلاو

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Co-amoxiclav

نام فارسی

کوآموکسی‌کلاو

موارد مصرف

درمان بیماریهای عفونی به خصوص عفونتهای مقاوم به آموکسی سیلین مانند سینوزیت، عفونت گوش میانی، عفونت مجاری‌ تنفسی‌ و برونشیت‌مزمن.

مکانیزم

این دارو از ترکیب آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید (amoxicillin + clavulanic acid) ساخته می شود. اسید کلاولانیک‌ یک‌ مهار کننده‌ قوی‌ وغیرقابل‌ برگشت‌ آنزیم‌ بتالاکتاماز باکتریها است‌ . برخی باکتریها با ساخت و ترشح آنزیم بتالاکتاماز موجب هیدرولیز حلقه‌ بتالاکتام‌ (آموکسی‌ سیلین‌) می‌شوند و لذا آنتی بیوتیکهای خانواده بتالاکتام مانند پنی سیلین و آموکسی سیلین بر آنها بی اثر است.

اثرات جانبی

اسهال،سرگیجه‌، تهوع، تب، هپاتیت‌، یرقان‌کلستاتیک؛ واکنشهای حساسیتی شامل‌ کهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌، شوک‌ آنافیلاکتیک‌، اریتم‌ مولتی‌ فرم‌، نکرولیز سمی‌پوست‌، درماتیت‌ پوسته‌ای‌ و بندرت ‌ سردرد، تشنج‌ با مصرف‌ این‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

اشکال دارو

کپسول و شربت

محل اثر

آموکسی سیلین

طبقه بندی

پادزیست ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷