گایافنزین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Guaifenesin

نام فارسی

گایافنزین

موارد مصرف

گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی وعفونتهای خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می‌شود.

مکانیزم

به نظرمی رسدکه اثرخلط آوری دارو از طریق افزایش حجم وکاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه‌ها اعمال می‌شود. بنابراین گایافنزین ممکن است کارایی بازتاب سرفه راافزایش دهدو خروج خلط راتسهیل نماید.

اثرات جانبی

اسهال، سرگیجه، سردرد، تهوع یااستفراغ، بثورات جلدی درد معده و کهیر از عوارض نادر دارو هستند.

اشکال دارو

شربت

محل اثر

خلط

طبقه بندی

خلط آور

مراجع

Aluri JB, Stavchansky S (1993). “Determination of guaifenesin in human plasma by liquid chromatography in the presence of pseudoephedrine”. J Pharm Biomed Anal 11 (9): 803–۸٫ DOI:10.1016/0731-7085(93)80072-9. PMID 8218524. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&tool=sumsearch.org/cite&retmode=ref&cmd=prlinks&id=8218524.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷