گلیسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Glycine

نام فارسی

گلیسین

کیفیت

به خاطر که شاخه زنجیری خیلی کوچک هست فقط یک هیدروژن می تواند در پروتین جای داشته باشد.

به همین دلیل این امینو اسید خیلی استابل و با ثبات هست و به راحتی به امینو اسید های دیگر تبدیل نمی شود. زیادی از پروتئین ها مقداری خیلی کمی گلیسین دارند به استثنای گیلاتین و کولاگین که دارای ۲۵-۳۰% گلیسین دارد.
بدن انسان مقدار زیادی گلیسن نیاز دارد برای اینکه جگر انسان بتواند کارش را بخوبی انجام دهد.

محل اثر

اسید آمینه
پروتئین

خلاصه

گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه در تمام یاخته‌های زنده است. این اسید آمینه با فرمول شیمیایی، سبک‌ترین و تنها اسید آمینه‌ی غیر کایرال است. کدهای ژنتیکی این اسید آمینه عبارتند از: GGU، GGC، GGA و GGG. گلیسین یکی از ۲۰ اسید امینه هست که پروتئین را می سازد. این امینو اسید غیر قطبی، و آب دوست هست. این امینو اسید ساده ترین امینو اسید در بین امینو اسیدهاست.

مراجع

Merck 11th-4386.
↑ Solubilities and densities
↑ Dawson, R.M.C., et al., Data for Biochemical Research, Oxford, Clarendon Press, 1959.
ویکی‌پدیای انگلیسی