یدوکینول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Iodoquinol

نام فارسی

یدوکینول

موارد مصرف

آمیبیاز روده ای

میزان مصرف

در بالغین ۶۵۰ میلی گرم، روزانه سه بار به مدت ۲۰ روز.

در اطفال ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن در سه دوز منقسم به مدت ۲۰ روز

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آمیب

طبقه بندی

ضد آمیب .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷